Algemene voorwaarden

1.Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Kantoor bij M:

Gevestigd aan de Baljuwlaan 2, 4541 EG Sluiskil ingeschreven kamer van koophandel onder nummer 72341564.

Opdrachtgever:

De natuurlijke- of rechtspersoon die aan Kantoor bij M opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van werkzaamheden.

Kosten en facturering

De financiële vergoeding die Kantoor bij M offreert voor de uit­voering van de opdracht worden vooraf aan de opdrachtgever voorgesteld en goedgekeurd. De algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing bij levering door derden gefactureerd door Kantoor bij M.

2.Toepasselijkheid

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrach­ten, tenzij voorafgaande aan de op­dracht schriftelijk anders is overeengekomen.

3.Opdracht

a) Een opdracht komt tot stand nadat deze door zowel Kantoor bij M als opdrachtgever schriftelijk is bevestigd.
b) Opdrachten worden door Kantoor bij M uitgevoerd tenzij anders vermeld en door derden wordt uitgevoerd.

4.Declaratie

a) Terzake van de uitvoering van een opdracht is de Opdrachtgever het geoffreerde bedrag , vermeerderd met eventuele kosten, en omzetbelasting bij vooruitbetaling verschuldigd, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
b) Kantoor bij M is steeds gerechtigd (ook tussentijds) van de Opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafre­kening van de opdracht.
c) Kosten die bij de aanvang niet onmiddellijk zijn vast te stellen kunnen onmiddellijk nadat deze bekend zijn (derhalve ook tussentijds) worden gefactureerd.
d) Kantoor bij M is bij machten werkzaamheden te staken indien betalingsverplichtingen uitblijven.

5.Uitvoering werkzaamheden

a) Kantoor bij M bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd.
b) Kantoor bij M heeft het recht de werkzaamheden, of onderdelen daarvan, zonder voorafgaande kennisneming aan de Opdrachtgever, te laten verrichten door derden, of bij de uitvoering gebruik te maken van deskundigen.
c) Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever dan wel de persoon waarvoor de Opdracht is aangegaan om tijdig de afspraken voor de uitvoering van de werkzaamheden te maken of te wijzigen.

6.Betaling

a) De door Kantoor bij M gefactureerde kosten dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
b) Alleen betaling door bijschrijving op een van de ten name van Kantoor bij M gestelde bankrekening dan wel betaling in contanten tegen behoorlijk bewijs van vol­doening, leidt tot kwijting van de Opdrachtgever.
c) Indien Kantoor bij M invorderingsmaatregelen treft tegen een Opdrachtgever die in verzuim is, komen de kosten vallende op die invordering gelijk aan 15% van het openstaande saldo, doch met een minimum van € 250,–, ten laste van de Opdrachtgever.
d) Bij niet of niet-tijdige betaling van (tussentijdse) declaraties en/of voorschotdeclaraties is Kantoor bij M gerechtigd de werkzaamheden op te schorten.

Overlijden, verandering van werkgever, het tijdelijk stopzetten van de overeengekomen werkzaamheden om medische of andere redenen ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn betalingsverplichting. Opdrachten die niet worden afgenomen vervallen na 1 (één) jaar onder de verplichting van de Opdrachtgever het geoffreerde bedrag en de kosten te voldoen.

7.Annulering

a) Tot één maand voor de aanvang van de overeengekomen werkzaamheden kan de opdracht worden geannuleerd. Eventueel de door Kantoor bij M gemaakt kosten in de voorbereiding van de uitvoering zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

b) Tot 14 dagen voor de overeengekomen aanvang van de werkzaamheden van een opdracht is 50% van het overeengekomen honorarium verschuldigd en de volledige reeds gemaakte en nog te maken kosten, die laatste voor zover die door Kantoor bij M niet meer kunnen worden geannuleerd.

c) Bij annulering van de opdracht binnen 1 week voor de overeengekomen aanvang van de werkzaamheden zal de opdrachtgever de totale kosten verschuldigd zijn aan Kantoor bij M.

8.Wijziging reeds gemaakte afspraken

Tot één week voor de overeengekomen datum kunnen de in het kader van de opdracht reeds gemaakte coaching-, assessment- en overige afspraken met opdrachtgever en/of zijn medewerkers alsmede trainingsdata kosteloos worden gewijzigd. Wordt binnen de hierboven genoemde termijn een reeds gemaakte afspraak gewijzigd, dan blijft de opdrachtgever met betrekking tot die afspraak het conform de offerte overeengekomen bedrag verschuldigd, onverminderd het recht van Kantoor bij M om voor de nieuwe afspraak hetzelfde bedrag in rekening te brengen.

 

9.Aansprakelijkheid

a) De aansprakelijkheid van Kantoor bij M voor schade, voort­vloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht wordt uitgesloten, behoudens in geval van grove schuld of nalatigheid van de zijde van Kantoor bij M.

b) De aansprakelijkheid is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van factuurwaarde van de opdracht (exclusief BTW) waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

c) De aansprakelijkheid voor gevolgschade wordt uitgesloten.

d) De keuze van de door Kantoor bij M in te schakelen derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met de Opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldig­heid. Kantoor bij M is niet aansprakelijk voor tekortkomin­gen van deze derden.

10.Bevoegde rechter en rechtskeuze

Op de rechtsverhouding tussen Kantoor bij M en haar Opdrachtgever zal Nederlands recht van toepassing zijn. Slechts de rechtbank zal bevoegd zijn van enig geschil tussen Kantoor bij M en haar Opdrachtgever kennis te nemen.